МКД СЕРТИФИКАТ при АМ ЦЕРТ –акредитирано домашно сертификационо тело од страна на ИАРМ.

АМ Церт по извршената проверка од докажани домашни и меѓународни експерти, на успешно исполнетите барања на Македонското Законодавство (Сл. весник на РМ бр. 69 од 24.05.2013) и Европските стандарди, оправдано се стекна со првата акредитација за проверка на Системите за менаџмент со квалитет во Државната Управа.

ИЗДАДЕНИ СЕРТИФИКАТИ:

 • Универзитет “Гоце Делчев” Штип
 • Општина Карпош
 • Собрание на Република Северна Македонија
 • ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Северна Македонија – Скопје
 • Управа за финансиско разузнавање
 • Државна комисија за жалби по јавни набавки – Скопје
 • Фонд за осигурување на депозити
 • Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството
 • Агенција за финансиска поддршка на земјоделство и рурален развој
 • ЈП Комунална хигиена – Скопје
 • Министерство за внатрешни работи на Република Северна Македонија
 • Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување
 • ЈЗУ Центар за јавно здравје Тетово
 • Царинска управа на Република Северна Македонија
 • ДОО БАРБИ Битола
 • Велком Трејд ДООEЛ Кавадарци
 • СЕРВИС ВЕЛКОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кавадарци

МКД СЕРТИФИКАТ врши сертификација на Системи за менаџмент со квалитет согласно MKС ЕN ISO 9001:2015 за:

 • IAF 29/NACE 45, 47: Поправка на моторни возила, мотоцикли и предмети за лична употреба и за домаќинства
 • IAF 34/NACE 71: Инженеринг услуги
 • IAF 36/NACE 84: Јавна администрација
 • IAF 38/NACE 86: Здравство и социјална заштита

Главни придобивки од сертификација :

 • меѓународна препознатливост за квалитет на компанијата,
 • зголемување на довербата во партнерските односи,
 • зголемување на моралот на вработените
 • зголемување на имиџот на компанијата.

МКД Сертификат Ви стои на располагање за сите информации поврзани со:

МКД СЕРТИФИКАТ на барање може да обезбеди и информации за:
а) географските области во кои ја врши својата дејност;
б) актуелната состојба на дадената сертификација;
в) името, соодветниот правен документ, опсегот и географската локација (град и држава) за секој конкретен сертифициран клиент.
Во исклучителни случаи, пристапот до определена информација може да биде ограничен, по барање на клиентот ( на пример од безбедносни причини).

МКД сертификат во 2022 година се акредитираше за Системи за менаџмент со животна средина согласно МКC EN ISO 14001:2015 и Системи за здравје и безбедност при работа согласно МКC ISO 45001:2018 за подрачјето: поправка на моторни возила, мотоцикли и предмети за лична употреба и за домаќинства и јавна администрација