МКД СЕРТИФИКАТ при АМ ЦЕРТ –акредитирано домашно сертификационо тело од страна на ИАРМ.

АМ Церт по извршената проверка од докажани домашни и меѓународни експерти, на успешно исполнетите барања на Македонското Законодавство (Сл. весник на РМ бр. 69 од 24.05.2013) и Европските стандарди, оправдано се стекна со првата акредитација за проверка на Системите за менаџмент со квалитет во Државната Управа.

МКД СЕРТИФИКАТ врши сертификација на Системи за менаџмент со квалитет согласно MKС ЕN ISO 9001:2015 за:

  • IAF 29/NACE 45, 47: Поправка на моторни возила, мотоцикли и предмети за лична употреба и за домаќинства
  • IAF 34/NACE 71: Инженеринг услуги
  • IAF 36/NACE 84: Јавна администрација
  • IAF 38/NACE 86: Здравство и социјална заштита

Главни придобивки од сертификација :

  • меѓународна препознатливост за квалитет на компанијата,
  • зголемување на довербата во партнерските односи,
  • зголемување на моралот на вработените
  • зголемување на имиџот на компанијата.

МКД Сертификат Ви стои на располагање за сите информации поврзани со:

МКД СЕРТИФИКАТ на барање може да обезбеди и информации за:
а) географските области во кои ја врши својата дејност;
б) актуелната состојба на дадената сертификација;
в) името, соодветниот правен документ, опсегот и географската локација (град и држава) за секој конкретен сертифициран клиент.

г) референтна листа на сертифицирани клиенти.

Во исклучителни случаи, пристапот до определена информација може да биде ограничен, по барање на клиентот ( на пример од безбедносни причини).

МКД сертификат во 2022 година се акредитираше за Системи за менаџмент со животна средина согласно МКC EN ISO 14001:2015 и Системи за здравје и безбедност при работа согласно МКC ISO 45001:2018 за подрачјето: поправка на моторни возила, мотоцикли и предмети за лична употреба и за домаќинства и јавна администрација