Во AM Церт можете да направите контрола на подготвеноста на возила за учество во меѓународен транспорт.
Овластени испитни места за ЕЦМТ контрола во мрежата на АМ ЦЕРТ во РМ :

Еуроконтрол ул „Јоаким Крчовски“ бб, тел. 033/351-091 – Облешево
ДПТУ Топ-Ауто Фер ДОО Куманово „ул 11 ноември бр.286” , тел. 031/478-088 – Куманово