Договорот за АТП (Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports ) е “Спогодба за меѓународен превоз на лесно расипливи прехранбени производи и на посебна опрема за да се користат за таков превоз”.

Во испекциската станица на АМ Церт можете да направите периодична проверка на разладната комора и да добиете сертификат за превоз на лесно расипливи производи. Перидичните прегледи се вршат после шестата година од типското одобрување, а потоа на секои три години. Во зависност од температурата која ја постигнува разладната комора возилото се здобива со АТР сертификат со назнака FRA, FRB, FRC итн.

Како дел од испитувањата на разладните комори, АМ Церт е акредитирана и може да издава сертификати за калибрација на разладните комори во една или повеќе температурни точки (-20 °С ÷ 50 °С).