Овластувања

Министерство за внатрешни работи
  • Овластување за вршење технички преглед на сите категориии на возила
  • Овластување за вршење на работи за преглед на возила за превоз на опасни – ADR прегледи
  • Овластување за издавање на меѓународни возачки дозволи, управување на туѓо моторно возило во странство
Министерство за труд и социјална политика
  • Овластување Техничка служба Тип А за вршење работи по Законот за возила
  • Овластување за вршење на стручни работи за безбедноста при работа
Министерство за транспорт и врски
  • Овластување за вршење преглед на возила за подготвеност за вршење меѓународен транспорт – ЕЦМТ
  • Овластување од Министертсвото за транспорт и врски за вршење на работи за инсталирање, проверка, контрола и поправка на аналогни и дигитални тахографи.
Министерство за правда
  • Овластување за вршење процена во областите за недвижен и подвижен имот, транспортни средства, трговски друштва, машини и опрема и екологија
  • Овластување за вршење на вештачење во областа на сообраќајот и машинството
Ти треба помош?

Притисни тука за да започнеш разговор во живо со некој од нашите агенти!