Секторот за процена на вредноста на АМ Церт во областа на транспортните средства, брзо, прецизно и транспарентно, со помош на современите меѓународно прифатени алатки и методи, ќе Ви помогне да ја одредите и дефинирате реалната вредност на Вашето возило или Вашиот компаниски возен парк.

ПОБАРАЈТЕ ГИ НАШИТЕ ЛИЦЕНЦИРАНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПРОЦЕНКА ВО ОБЛАСТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА, ЗА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ :

  • Проценка на вредност на возило, по барање на клиент или институција,
  • Проценка на вредност на возен парк на компанија, по барање на клиент или
    институција,
  • Проценка на вредност на возила за расход, по барање на клиент или институција,
  • Проценка на штета на возило, по барање на клиент или институција,
  • Проценка на економска исплатливост за поправка на возило од штетен настан, по барање на клиент или институција

Како клиент може да се јави физичко лице, правно лице, осигурителна компанија, банка или слично, додека под институција се подразбира суд или орган кој ќе побара вредност на транспортните средства.