СО ДОЗВОЛА ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА, АМ ЦЕРТ СО СВОИТЕОВЛАСТЕНИ ПРОЦЕНИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ ВИ НУДИ ТОЧНА, ЕФИКАСНА,НЕПРИСТРАСНА И ПРЕЦИЗНА ПРОЦЕНА НА ВРЕДНОСТА.

АМ ЦЕРТ на своите клиенти им нуди прецизнанепристрасна и коректна процена на :

• Трговски друштва,
• Машини и опрема,
• Подвижен имот,
• Индустриска сопственост.

Процената ја вршат овластени илиценцирани проценители, експерти воповеќе области, со специјално одобрение завршење на дејноста од Министерството заЕкономија на Република Македонија.podvizen_imot

ПРОЦЕНА ОД ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ Е НЕОПХОДНА ВО СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ :

• Пренос на правото на сопственост,
• Определување на вредноста на капиталот во случаите во кои доаѓа промена
на вредноста на структурата на капиталот при статусни измени,
• Стечајна постапка и ликвидација,
• При финансисрање и подигање на хипотекарен и заложен кредит,
• Пребивање на побарување,
• Постапка за експропријација,
• Оданочување со даноци на имот,
• Инвеститорски консалтинг,
• Финансиско известување и
• Во други случаи предвидени со закон

ПРОЦЕНИТЕЛИТЕ НА АМ ЦЕРТ ЌЕ ИЗГОТВАТ ПРОЦЕНА НА ВРЕДНОСТА НА :

• Tрговски друштва (вредноста на капиталот на трговското друштво, јавнотопретпријатие или друго правно лице неопходни во случаите на – купувањеили продажба, купување или продажба на делови, спојување, преземање,поделба, вложување и утврдување на структурата на капиталот, претворањена дел од обврските (побарувања од доверители) во капитал, одобрувањена кредити, стечај и ликвидација)
• Машини и опрема (вредноста на машините и опремата со кои располагатрговското друштво, јавното претпријатие или друг деловен ентитет,вредноста на постројки како комплексни структури составени од градежниконструкции и машински инсталации и/или опрема и машини вградени воградежната конструкција)
• Подвижен имот (залихи, мебел, ситен и друг инвентар во друштвата, какошто се некои инструменти ии други ситни алати кои не спаѓаат во основнаопрема и некои други подвижни ствари како што се накит и уметничкитворби)
• Индустриска сопственост (патент, индустриски дизајн, трговска марка,ознака на потеклото, географска ознака и други средства и групи на средстваопределени со Законот за индустриска сопственост)