Expertise

vestacenjeСекторот за вештачење на АМ ЦЕРТ во областа на транспортните средства, ќе Ви помогне да јаодредите и дефинирате реалнатавредност на направенаташтета или хаварија на Вашето возило, опрема или машини, како и да откриете одредени неправилности, манипулацииили измами. ПОБАРАЈТЕ ГИ НАШИТЕ ЛИЦЕНЦИРАНИ ВЕШТИ ЛИЦА ВО ОБЛАСТА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА, МАШИНИ И МЕХАНИЗАЦИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА СОСТОЈБА ВО СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ :

  • Несреќи кај сите категории на возила кои настанале како резултат на ломовиво елементи од носечката структура, од било каква причина,
  • Хаварии на возила кои настанале поради лошо димензионирани виталниделови од носечката структура,
  • Хаварии на возила на кои е направена одобрена или неодобренапреправка направена поинаку од барањата на науката за носечкиструктури кај возилата,
  • Анализа дали преправка на конкретно возило одговара на преправкатакако што е опишана во Потврдата за сообразност, дали отпосле се правенидополнителни преправки поинакви од оние кога возилото било одобрувано,
  • Анализа на марка, тип, изведба и комерцијална ознака на возило за коепостои сомнеж дека е преправено и кое се разликува од типот, изведбата икомерцијалната ознака на одбреното возило,
  • Анализа при определување на вистинските технички податоци на возило,доколку постои сомнеж дека возилото е фалсификувано со замена ифалсификување на скопови чиј код се користи при идентификација навозилото,
  • Хаварии на рударски и градежни работни машини …