Услуги

ECMT

cemtВо AM Церт можете да направите контрола на подготвеноста на возила за учество во меѓународен транспорт.

Нашите две овластени испитни места за ЕЦМТ контрола:

– Еуроконтрол ул „Јоаким Крчовски“ бб, тел. 033/351-091 – Облешево
– Здружени возачи Тиквеш, тел. 043/361-285 – Неготино

 

 

Документи за ЦЕМТ преглед