Услуги

ECMT

cemt

Во AM Церт можете да направите контрола на подготвеноста на возила за учество во меѓународен транспорт.
Овластени испитни места за ЕЦМТ контрола во мрежата на АМ ЦЕРТ во РМ :

Еуроконтрол ул „Јоаким Крчовски“ бб, тел. 033/351-091 – Облешево
ДПТУ Топ-Ауто Фер ДОО Куманово ул 11 ноември бр.286, тел. 031/478-088 – Куманово