Акцијатa е завршена на 26.06.2020 година со влегување во сила на Правилникот за висината на трошоците во постапка за проверка на техничката исправност на возилата (Сл. весник на РСМ бр.171/2020).