Акредитираната лабораторија нуди услуги за калибрација на димензионални величини, механички величини, оптички зрачења, време и притисок.

Лабораторијата работи во склоп на локацијата Турист при АМ Церт, сместена во реновирани, наменски простории на бул. Борис Трајковски 21а, Скопје.

 

Основната цел на Лабораторијата за калибрација на димензионални механички големини, време и оптички зрачењае е да понуди калибрација на мерилата и опремата во станиците за технички преглед на моторните возила како и да понуди услуги на другите заинтересирани за величините наведени во табелата – Калибрациони мерни можности. Воколку сте заинтересирани за наведените услуги ве молиме пополнете Барање за калибрација и доставете го до контакт лицето

За компетентноста на лабораторијата сведечи сертификатот за акредитација на  лабораторија за калибрација на димензионални, механички големини, време и оптички зрачења број ЛК 005  од Институтот за акредитација на Република македонија.

Изјавата за мисијата и целите на лабораторијата овозможуваат да се реализира визијата за интегритет, професионална услуга, препознатливост на квалитетот и влошжување во технолошкиот развој и издигање на персоналните капацитети на вработените на ниво на врвни специјалисти во областите кои ги покрива лабораторијата која е и основната движечка сила на АМ Церт согласно на тоа на нашите партнери им нудиме договор за калибрациски услуги

Не се забораваат и односите со клиентите преку негување на професионални и партнерси односи со корисниците и добавувачите, максимална флексибилност кон барањата и жалбите на клиентите, а особено со мерење, анализирање и зголемување на задоволството на корисниците со исполнување на нивните барања и очекувања и за кое добредојдени се вашите коментари со пополнување на анкетно ливче .

Како единствени застапници на реномираните производители на опрема за станици за технички прегледи на возила NUSSBAUM и BEISSBARTH ви нудиме стручна помош во дизајнирање на линиите за технички преглед, експресна испорака, монтажа и пуштање во употреба на опремата како и одржување на опремата во гарантен рок и вон гарантен рок.

Лабораторијата ги има следните Калибрациони мерни можности

Реден број   Величина  Намена Опрема/Инструмент Опсег Мерна неодреденост
1. Шум (звук) Калибрација  на мерила за ниво на бучевост- Фонометри  94 dB / 1000 Hz114 dB / 1000 Hz 94 dB ±0,48 dB114 dB±0,46 dB
2. Временски интервал Калибрација на мерила за време – хронометри 0 до  24 h/0,01s 0…24h ±0,48  s
3. Аглол Калибрација на уреди за проверка на празниот од на управувачот кај возилата- Агломер   2 х  0º  до    1800/0,10 0º … 180º ± 0,470
4. должина Калибрација на уреди за проверка на габаритните димензии кај возилата – мерни трака и летви  0 до 30 m 0…1  m ±0,06 mm0… 30 m ±0,1 mm
5. должина Калибрација на уреди за проверка на дебелината на   Нониус за висина на профил на пневматик  0 до 25mm /0,1 mm 0…25mm ± 0,45 mm
6.  Сила Калибрација на уреди за проверка на силата за кочење кај возилата (на тркалата и на папуча за ножна команда) 0 до 40 kN / 1N 0,5 kN  до 1 kN ±0,66 %од 1 до 2 kN ±0,55%од 2 до 4 kN ±0,46%од 4 до 6 kN ±0,38%од 6 до 12 kN ±0,4%

од 21 до 24 kN ±0,37%

од 24 до 36 kN ±0,32%

Притисок (воздушен) Калибрација на уреди за проверка на притисок на  инсталации кај возилата -манометри, сензори за притисок   0 до 20 bar/0.05 bar 0… 20 bar ±0.29 bar
8. Фреквенција Калибрација на  уред за програмирање на дигитални тахографи  Константа на тахограф0 до 99999 imp/km0 до 180 km/h 2 Hz ±6,7 104  s/d
9. Маса Интегрирани системи за мерење на маса (маса на оски на возила)    100  kg  до 10000 kg / kg 100…1000 kg ±11.54 kg1001 …2500kg±12,38 kg2501…5000kg±15,35 kg5001… 8000kg±20.65 kg8001 …10000kg± 24,48kg
10. Затемнетост/трансмисија на светлина Уреди за мерење на затемнетоста на издувните гасови од возилата опремени со дизел мотори -oпациметри  0% дo 100 %  76,2% ±0,36%30,3%±0,33%
11 Температура во комори Климатизирани комори (стабилни и мобилни) -20 0C до +50 0C -20 0C±2,37 0C+10 0C±1,510C+50 0C±1,820C
12* Гасни семши Уреди за мерење наквалитетот на издувната емисија кај возилата опремени со бензински мотори – гас анализатори CO 0,5 и  3,5 Moll%CО2 6,0  и 14,0 Moll.%C3H8 200 и  2000 ppm Moll 1,1 % релативноMoll 1,1 % релативноMoll 1,4 % релативно
13*  Должина(правост) Уреди за мерењена насоченоста  на тркалата кај возилата 0 до  30 mm/m    (m/km) ±0,33  mm/m
14* Особини на оптички системи Уреди за мерење наинтензитетот и насоченоста на светлата кај возилата 0% дo 4%11 lux дo 113 Klux 1%
15*  Брзина Уреди со валци замерење на брзинатана возила со две тркала km/h до 80 km/h 0,6 km/h