Широкиот опсег на акредитирани дејности и овластувањата од Министерството за економија на Република Македонија и овозможуваат на АМ Церт да врши сложени испитувања и одобрувања на голем број на преправки кај моторните возила.
Во нашиот испитен центар можете да извршите одобрување (популарно нарелен атест) на следните преправки кај моторните возила.

 • Возило на кое е надградена каросеријата, односно е извршено доопремување со соодвети уреди, со што се преправа од еден во друг вид, варијанта или изведба (на пример од товарно во патничко возило, од отворено во затворено и слично)
 • Возило на кое е реконструирана постоечката каросерија во однос на димензиите, конструкцијата или материјалите од кои е изработено, при што не го менува видот, варијантата или изведбата.
 • Возило на кое е променета кабината со кабина од друга изведба, а од ист или друг произведувач, или пак на кое кабината е реконструирана во однос на изведбата на бројот на седишта или легла.
 • Возоло на кое е променет бројот на седишта или пак е променета насоката на поставеност на седиштата.
 • Возило на кое е извршена промена на самоносечката каросерија, односно носечката рамка.
 • Возило на кое е променет вкупниот број на оски, променет видот на оските.
 • Возило на кое е преправен системот за сопирање
 • Возило на кое е преправен уредот за трансмисија
 • Возило на кое е преправен издувниот систем
 • Возило на кое се ппреправени или дополнително вградени уреди за осветлување и сигнализација, на места кои не се предвидени од производителот.
 • Возило на кое е променета положбата на погонскиот мотор или уредите од трансмисиата.
 • Возило на кое се променети некои од димензиите во однос на матичната изведба.
 • Возило на кое се променети, тркалата, пневматиците, нагибот или трагот на тркалата.

Исто така АМ Церт нуди одобрување на возила со дополнително вграден уреди како што се:

 • уред за погон на возилото на компримиран или течен нафтен гас (LPG и CNG)
 • заштитни фолии и затемнети стакла
 • дополнителни команди за управување од лица со посебни потреби
 • паралелни команди за возила за обука на возачи.
 • уред за спојување на влечно со приклучно возило (приклучен уред)
 • дигалка, пумпа за преточување, платформа за натоварување и расповарување, влечно витло и слично.
 • разладен уред (ладилник)
 • резервоар за погонско гориво
 • уред за чистење на снег или земја, расфрлување на сол или песок
 • држачи за резервно тркало вградени на надворешната страна на возилото
 • штитници и брисачи за светла и светлосни уреди
 • заштитен покрив (Hardtop)