Trade Company

СО ДОЗВОЛА ОД МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА, АМ ЦЕРТ СО СВОИТЕОВЛАСТЕНИ ПРОЦЕНИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ ВИ НУДИ ТОЧНА, ЕФИКАСНА,НЕПРИСТРАСНА И ПРЕЦИЗНА ПРОЦЕНА НА ВРЕДНОСТА.АМ ЦЕРТ на своите клиенти им нуди прецизнанепристрасна и коректна процена на : • Трговски друштва, • Машини и опрема, • Подвижен имот, • Индустриска сопственост. Процената ја вршат овластени илиценцирани проценители, експерти воповеќе области, со специјално одобрение завршење на дејноста од Министерството заЕкономија на Република Македонија. ПРОЦЕНА ОД ОВЛАСТЕНО ЛИЦЕ Е НЕОПХОДНА ВО СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ : • Пренос на правото на сопственост, • Определување на вредноста на капиталот во случаите во кои доаѓа промена на вредноста на структурата на капиталот при статусни измени, • Стечајна постапка и ликвидација, • При финансисрање и подигање на хипотекарен и заложен кредит, • Пребивање на побарување, • Постапка за експропријација, • Оданочување со даноци на имот, • Инвеститорски консалтинг, • Финансиско известување и • Во други случаи предвидени со законtrgovski_drustva ПРОЦЕНИТЕЛИТЕ НА АМ ЦЕРТ ЌЕ ИЗГОТВАТ ПРОЦЕНА НА ВРЕДНОСТА НА : • Tрговски друштва (вредноста на капиталот на трговското друштво, јавнотопретпријатие или друго правно лице неопходни во случаите на – купувањеили продажба, купување или продажба на делови, спојување, преземање,поделба, вложување и утврдување на структурата на капиталот, претворањена дел од обврските (побарувања од доверители) во капитал, одобрувањена кредити, стечај и ликвидација) • Машини и опрема (вредноста на машините и опремата со кои располагатрговското друштво, јавното претпријатие или друг деловен ентитет,вредноста на постројки како комплексни структури составени од градежниконструкции и машински инсталации и/или опрема и машини вградени воградежната конструкција) • Подвижен имот (залихи, мебел, ситен и друг инвентар во друштвата, какошто се некои инструменти ии други ситни алати кои не спаѓаат во основнаопрема и некои други подвижни ствари како што се накит и уметничкитворби) • Индустриска сопственост (патент, индустриски дизајн, трговска марка,ознака на потеклото, географска ознака и други средства и групи на средстваопределени со Законот за индустриска сопственост)