ECMT

cemtВо AM Церт можете да направите контрола на подготвеноста на возила за учество во меѓународен транспорт. Нашите две овластени испитни места за ЕЦМТ контрола: – Еуроконтрол ул „Јоаким Крчовски“ бб, тел. 033/351-091 – Облешево – Здружени возачи Тиквеш, тел. 043/361-285 – Неготино     Документи за ЦЕМТ преглед