Mission and vision

Како неутрално и препознатливо тело, АМ ЦЕРТ е силен партнер на корисниците на возила, трговците и производителите на возилата и нивните компоненти. Ние им помагаме на нашите клиенти да ги преточат нивните барања во проектни специфиции, вршиме тестирање спрема задолжителните законски барања во нашите објекти или во акредитираните лаборатории на партнерите, вршиме валидација на возилата и деловите пред и за време на фазите на производство и пред пазарното лансирање на производите спрема спецификациите на клиентите.