History

istorijat

Прво национално акредитирано сертификационо тело за сертификација на системи за квалитет согласно MKС ЕN ISO 9001:2009 МКД Сертификат – акредитирано од ИАРМ
Сектор за процена и вештачење во 7 области овластено од Министерството за правда, економија, финансии, транспорт и врски и екологија
Првата Техничка служба во приватна сопственост со најшироки овластувања во полето на прегледување и одобрување на препавени и поправени возила според Законот за возила хармонизиран со директивата 2007/46
Акредитирано тело за калибрација на дигитални и аналогни тахографи овластена од Министерството за транспорт и врски
Овластувањата за вршење технички преглед на возила, вршење оцена на сообразност на возила, ЕЦМТ Прегледи и метролошката лабораторија под име Аутомакедонија ЕТЦ ДООЕЛ
Основана од Аутомакедонија АД како единствен сопственик