Contact

Ам-Церт - Контакт информации

ДИРЕКТОР
 • Драган Илиевски
  дипл. маш. инг

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 261,
  • 071 397 573
 • Факс
  • (02) 3103 265
 • bojane@automakedonija.com.mk
СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ
 • Данчо Пендовски
  М-р дипл. маш. инж.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 264,
  • 071 395 504
 • Факс
  • (02) 3103 265
 • ms_3@automakedonija.com.mk
ДИРЕКТОР МКД СЕРТИФИКАТ
 • Татјана Кузмановска
  дипл. ецц.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 284,
  • 072 222 469
 • Факс
  • (02) 3103 131
 • ms@automakedonija.com.mk
ТЕХНИЧКИ РАКОВОДИТЕЛ
сектор за мобилитет
 • Петар Таневски
  М-р дипл. маш. инж.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 263,
  • 071 629 304
 • Факс
  • (02) 3103 265
 • mоbilitet_1@automakedonija.com.mk
ТЕХНИЧКИ РАКОВОДИТЕЛ
оддел за тахографи
ЗАМЕНИК ТЕХНИЧКИ РАКОВОДИТЕЛ
сектор за мобилитет
ЗАМЕНИК ТЕХНИЧКИ РАКОВОДИТЕЛ
сектор за мобилитет
ЗАМЕНИК ТЕХНИЧКИ РАКОВОДИТЕЛ
оддел за тахографи
ЗАМЕНИК ТЕХНИЧКИ РАКОВОДИТЕЛ
сектор за мобилитет – подружница Битола
 • Александар Ставревски
  дипл. маш. инж.

 • Контакт телефон
  • (047) 242 363,
  • 071 345 203
 • Факс
  • (02) 3103 265
 • bitola_1@automakedonija.com.mk
ВОДЕЧКИ АУДИТОР
системи за квалитет
 • Наталија Димитровска
  М-р. дипл. маш. инж.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 285,
  • 072 247 504
 • Факс
  • (02) 3103 131
 • ms_1@automakedonija.com.mk
ПРОЦЕНИТЕЛ
сектор за процена
 • Драган Перчинков
  дипл. град. инж.

 • Контакт телефон
  • (02) 3103 278
 • Факс
  • (02) 3103 131
 • procena@automakedonija.com.mk
СТРУЧНО ЛИЦЕ
безбедност и здравје при работа
АМ Церт д.о.о. Белград
 • Александар Станисављев
  дипл. маш. инж.

 • Контакт телефон
  • +381 11 33 47 287,
  • +381 61 1487 644
 • amcert@amcert.rs