About Us

Со нас до препознатливост на квалитетот и поголем доход.

Користете ги специјалистичките услуги на АМ ЦЕРТ во следните одбласти:

  1. Испитување и инспекција на возила, системи и делови: хомологација, атести на преправени и поправени  возила, ЦЕМТ прегледи, ADR прегледи, АTP прегледи, тахографи.
  2. Акредитирана лабораторија за калибрација на механички големини, време, фреквенција и оптички зрачења.
  3. Едукација на кадри и трансфер на технички и стручни знаења согласно новите иновативни процеси во автомобилизмот.
  4. Сертификација на ISO стандарди за менаџмент со квалитет ISO 9001:2008 согласно домашната регулатива
  5. AM Церт со Германската сертификациска куќа TUV Nord, може да врши сертификација и за останатите применувани стандарди
  6. Процена и вештачење – Сектор од високо професионални проценители и вешти лица, во следниве области: 6.1. Овластени и лиценцирани од Министерството за транспорт и врски за процена на транспортни средства, процена на вредност на возило, возен парк, возила за расход, процена на штета на возило и процена на економска исплатливост за поправка на возило при штетен настан. 6.2. Проценителите на АМ Церт лиценцирани од Министерстерството за економија на РМ вршат процена за повеќе намени на стопанските субјекти и физички лица. 6.3. Професионална проценка со користење на најсовремени методи за заштита на животната средина.