Продолжен рокот за одобрување на возила од категориите N и О

news2Ве известуваме дека во „Службен весник на РМ“ бр. 138/13 е објавен Правилникот за дополнување на Правилникот за единечно одобрување на возило, за постапката за единечно одобрување за половните возила од категориите Nи О  кои се увезени до 30 јуни 2013 година, треба да заврши  во период од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник, согласно техничките барања дадени во Прилог XXIII.